TÖÖLÄHETUSE KULUDE ARVESTUS JA HÜVITAMINE

Töölähetusi reguleerib Vabariigi Valitsuse 22. 12. 2000. a määruse nr 453 “Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord”.

Töölähetus tähendab töötaja saatmist kindlaksmääratud ajavahemikus tööülesannete täitmisele väljapoole töölepinguga määratud töö tegemise kohta.

Määruses käsitletakse töölähetusega seoses tekkivate kulude hüvitamist, päevaraha alammäärasid ja antud kulude maksuvabasid piirmäärasid.

Lähetusse saab saata

  • töötaja

  • juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme

Kui lähetusse saadetakse inimene, kes osutab ettevõttele teenuseid töövõtulepingu või mõne muu võlaõigusliku lepingu alusel, siis saab talle hüvitada ainult dokumnetaalselt tõestatud kulutusi.

Töölähetusse saadetakse töötaja või juhtimis/kontrollorgani liiige tööandja kirjaliku otsuse alusel. Otsuses näidatakse töölähetuse sihtkoht, kestus ja ülesanne ning hüvitatavate lähetuskulude ja päevaraha määrad.

Töölähetuses viibimise aja jooksul säilitatakse palk. Hüvitamisele minevate kulude suurus sõltub sellest, mis lähetusega on tegemist (välis- või siselähetusega). Tööandja on kohustatud hüvitama töötajale dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning muud kulud seaduses sätestatud alammäära ulatuses.

Seadusest tulenevalt võib töölähetus kesta kuni 30 järjestikust päeva, mida võib poolte kokkuleppel pikendada. Mitu korda saab töötajat aasta jooksul töölähetusse saata, seda seadus ei sätesta.

Iganädalasi puhkepäevi kasutab lähetatu lähetuskohas. Kui lähetatu peab lähetuses töötama puhkepäeval, tuleb talle lähetuskohast antud õiendi alusel anda kasutamata jäänud puhkepäevad pärast lähetusest naasmist või maksta hüvitist rahas.

Kui töölähetus lõpeb või algab töötaja iganädalasel puhkepäeval, on tal õigus saada asenduspuhkepäev(i) kas enne või pärast töölähetust või rahalist hüvitist.Töölähetust reguleerivad normatiivaktid:

  • Töölepinguseaduse (TLS) § 51

  • Palgaseaduse (PaS) § 27

  • Tulumaksuseaduse §-d 13, 31 ja 48

  • Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrade ning nende maksmise tingimused ja kord, EVV määrus 22.12.2000 nr 453; muudatus EVV määrusega 17.12.2002 nr 385

  • Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja hüvitise piirmäärad, EVV määrus 20.12.2002 nr 426.

  • Töölähetuseks ei peeta töötaja sõitmist elukoha ja töölepinguga määratud töö tegemise asukoha vahel (määrus nr 453 §2).